REGULAMIN BRAVE DOGS ADVENTURE

REGULAMIN BRAVE DOGS ADVENTURE

BRAVE DOGS ADVENTURE to zawody Nosework, których organizatorem jest Małgorzata Burak Brave Dogs

Informacje:

Zespół – składa się z jednej osoby (przewodnik) oraz jednego psa uczestniczących razem w zawodach Brave Dogs Adventure. Do zespołu może dołączyć jedna osoba towarzysząca.

Osoba towarzysząca – osoba, która towarzyszy zespołowi w trakcie startu w Brave Dogs Adventure. Jej obecność nie może wpływać na pracę zespołu w trakcie przeszukania oraz utrudniać przebiegu zawodów. Niedopuszczalne pod groźbą dyskwalifikacji zespołu jest:
– komunikowanie się z psem lub przewodnikiem w trakcie przeszukania oraz podwójny handling
– utrudnianie pracy sędziego lub pomocników
– oddalanie się od zespołu w trakcie przeszukań lub przerw między przeszukaniami
– nagrywanie startu

Osoba towarzysząca może obserwować starty zespołu, towarzyszyć w trakcie przerw oraz uczestniczyć w elementach fabularnych zawodów.

Sędzia – osoba wyznaczona przez organizatora odpowiedzialna za przygotowanie ringu oraz ocenę pracy psów.

Pomocnik – osoba wyznaczona przez organizatora prowadząca biuro zawodów, pilnująca przestrzegania regulaminu i/lub prawidłowego przebiegu zawodów.

Teren zawodów – miejsce w którym rozgrywane są zawody Brave Dogs Adventure. Teren obejmujący parking, biuro zawodów, poczekalnię, ringi, przejścia między ringami oraz obszar wyznaczony przez organizatora.

Poczekalnia – miejsce oczekiwania przed wejściem na ring wyznaczone przez organizatorów.

Ring – obszar wytyczony przez sędziego do przeszukania, na którym znajdują się ukryte próbki zapachowe.

Próbka zapachowa – kawałek kory cynamonu wielkości ok. 0,5-1cm

Czas odłożenia próbki zapachowej – czas jaki upłynął od momentu umieszczenia próbek zapachowych na ringu.

Przeszukanie – zespół pod nadzorem sędziego sprawdza ring w celu znalezienia próbek zapachowych.

Czas przeszukania – maksymalny czas pracy psa na ringu liczony od momentu wejścia psa na ring.

Alarm – zgłoszenie przez przewodnika miejsca ukrycia próbki zapachowej.

Fałszywy alarm – zgłoszenie przez zespół alarmu w miejscu w którym nie znajduje się próbka zapachowa.

Zakończenie przeszukania – zakończenie pracy na danym ringu. Sędzia sygnalizuje zakończenie przeszukania słowem „koniec” po upływie czasu przeszukania lub w wyjątkowych sytuacjach opisanych dalej w regulaminie. Przewodnik może podjąć decyzję o zakończeniu przeszukania w dowolnym momencie bez utraty zdobytych punktów.

Dyskwalifikacja – decyzję o dyskwalifikacji podejmuje sędzia i skutkuje ona natychmiastowym obowiązkiem opuszczenia terenu zawodów. Zespół nie ma możliwości kontynuowania przeszukań i zostaje wykreślony z listy startowej. Zespół traci również wszystkie uzyskane punkty oraz prawo do zwrotu pieniędzy za uczestnictwo w zawodach. Sędzia podejmuje decyzję o dyskwalifikacji w przypadku złamania zasad regulaminu, niestosowania się do zaleceń sędziego lub pomocnika, złamania prawa lub stworzenia zagrożenia.

Konkurencje – w zawodach Brave Dogs Adventure wyróżniamy trzy konkurencje które różnią się od siebie długością czasu przeszukania oraz czasem odłożenia próbek zapachowych.

Limit – maksymalna ilość psów mogących wystartować w danej konkurencji wyznaczony przez organizatora.

DOPUSZCZENIE DO ZAWODÓW

 1. W zawodach Brave Dogs Adventure może wystartować maksymalnie 80 zespołów (limit 20 zespołów w każdej klasie). O przyjęciu na zawody decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie startowego.
 2. Niepełnoletni uczestnicy mogą brać udział w zawodach tylko z prawnym opiekunem, który będzie im towarzyszył w trakcie startu jako osoba towarzysząca.
 3. W zawodach mogą wystartować tylko psy zdrowe, które w dniu zawodów mają ukończone co najmniej 6 miesięcy. Przewodnik powinien posiadać ze sobą książeczkę zdrowia lub paszport z aktualnymi szczepieniami. W przypadku widocznych dolegliwości psa na prośbę pomocnika/organizatora/sędziego zawodnik powinien okazać zaświadczenie od weterynarza o braku przeciwwskazań do startu w zawodach.
 4. W zawodach mogą brać udział suki z cieczką pod warunkiem, że podczas przebywania na ringu, w okolicy ringu oraz w poczekali będą miały ubrane majtki.
 5. W zawodach nie mogą brać udziału suki w zaawansowanej ciąży oraz suki w laktacji.
 6. Jeden przewodnik może wystartować tylko z jednym psem i w jednej konkurencji w trakcie zawodów.
 7. Jeden pies nie może startować z dwoma przewodnikami.
 8. W zawodach nie mogą startować psy należące do sędziego oraz osoby z nim spokrewnione.
 9. Aby wystartować w zawodach Brave Dogs Adventure nie trzeba posiadać książeczki startowej ani zdawać żadnych wcześniejszych egzaminów. Przewodnik sam decyduje w której konkurencji chciałby wystartować ponieważ konkurencje nie są równoznaczne z poziomem trudności.

NA TERENIE ZAWODÓW OBOWIĄZUJE

 1. Zakaz spuszczania psa ze smyczy. Jedynym wyjątkiem jest przeszukanie kiedy przewodnik może podjąć decyzję o odpięciu linki, o ile pies nadal pozostaje pod kontrolą przewodnika.
 2. Obowiązek sprawowania kontroli nad psem. Przewodnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez niego szkody.
 3. Obowiązek sprzątania po swoim psie.
 4. Całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz przebywania pod wpływem substancji odurzających.
 5. Zakaz stosowania obroży elektrycznych, kolczatek, dławików, obroży zaciskowych, szelek uciskowych, kantarów i innych narzędzi awersyjnych oraz przemocowego traktowania psów.

SĘDZIOWIE

 • Małgorzata Burak
 • Michał Burak
 • Julia Lemke 
 • Katarzyna Joppek

PRZEBIEG ZAWODÓW – OGÓLNE ZASADY PODCZAS STARTÓW

KONKURENCJE

W zawodach Brave Dogs Adventure wyróżniamy cztery konkurencje. Nie są one związane z różnym z poziomem trudności, dlatego wybór konkurencji zależy tylko i wyłącznie od preferencji przewodnika. Konkurencje różnią się czasem odłożenia próbek zapachowych oraz czasem przeszukania. Każda konkurencja składa się z czterech ringów. Na zawodach Brave Dogs Adventure nie ma możliwości zobaczenia ringów przez zawodników przed rozpoczęciem startów.

VOYAGER

 • Ilość próbek na jednym ringu: 20
 • Łączna ilość próbek: 80
 • Czas odłożenia próbek: 1-2h przed rozpoczęciem konkurencji
 • Czas przeszukania jednego ringu: 3min

EXPLORER

 • Ilość próbek na jednym ringu: 20
 • Łączna ilość próbek: 80
 • Czas odłożenia próbek: 7-8h przed rozpoczęciem konkurencji
 • Czas przeszukania jednego ringu: 5min

VOYAGER +

 • Ilość próbek na jednym ringu: 20
 • Łączna ilość próbek: 80
 • Czas odłożenia próbek: 24-48h przed rozpoczęciem konkurencji
 • Czas przeszukania jednego ringu: 3min

EXPLORER +

 • Ilość próbek na jednym ringu: 20
 • Łączna ilość próbek: 80
 • Czas odłożenia próbek: 24-48h przed rozpoczęciem konkurencji
 • Czas przeszukania jednego ringu: 5min

OGÓLNE ZASADY

Pies może startować w obroży i/lub szelkach oraz w ubraniu/butach ochronnych itp. jednak rzeczy te nie mogą przeszkadzać mu w wykonywaniu przeszukania.

RING

Ring może być wytyczony zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Wszystkie elementy i przedmioty znajdujące się na obszarze ringu wchodzą w zakres ringu chyba, że sędzia zadecyduje inaczej i poinformuje o tym zawodników. W wyjątkowych sytuacjach ring może być podzielony na strefy. W takim wypadku po przejściu psa do kolejnej strefy zespół nie będzie miał możliwości powrotu i kontynuowania przeszukania w strefie poprzedniej. Sędzia ma obowiązek poinformować zawodników przed startem o zastosowaniu stref, o ich ilości oraz sposobie w jaki zostały oznaczone.

PRÓBKI ZAPACHOWE

Próbka zapachowa w postaci kawałka kory cynamonu może być ukryta w sposób dostępny lub niedostępny dla psa. Maksymalna wysokość ukrycia próbki zapachowej to 1m od podłoża lub podestu na który pies może wskoczyć. Minimalna odległość między próbkami to 1m.

HANDLING

Zespół może startować z linką lub bez niej. Przewodnik może zapiąć/odpiąć psa w trakcie przeszukania. Pies musi jednak pozostawać pod kontrolą przewodnika.

Przewodnik może wydawać dowolne komendy, może też przenieść psa lub podsadzić.

Przewodnik nie może szarpać psa, krzyczeć, zmuszać do pracy, wywoływać strachu ani bólu zwierzęcia.

ALARM

Przewodnik zgłasza miejsce ukrycia próbki zapachowej mówiąc słowo „alarm” w momencie kiedy pies znajduje się możliwie blisko niej i wykazuje zainteresowanie próbką/oznacza. Sędzia może poprosić o doprecyzowanie wskazanego miejsca zadając pytanie „gdzie?”. Zawodnik bezzwłocznie powinien wskazać miejsce ukrycia próbki. Zawodnik po zgłoszeniu alarmu nie może gestem ani słowem poprosić psa o ponowne wskazanie miejsca ukrycia próbki. W przypadku dopytania psa o miejsce ukrycia po pytaniu „gdzie” próbka nie zostanie zaliczona. 

Sędzia mówi TAK/NIE informując zawodnika czy prawidłowo zgłosił alarm.

NAGRADZANIE PSA

Zawodnik może nagradzać psa w dowolnym momencie przeszukania jak i przed/po nim pamiętając jednak, że smakołyk i zabawka nie może dotykać ringu.

SĘDZIOWANIE

Każdy prawidłowy alarm to 1 punkt. W przypadku zgłoszenia fałszywego alarmu odejmowany jest 1 punkt. Dodatkowe 10 punktów można uzyskać za zgłoszenie wszystkich próbek na danym ringu. O wygranej decyduje suma punktów z wszystkich czterech ringów w danej konkurencji. Zwycięża pies który zdobędzie najwięcej punktów.

W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów na miejscu podiumowym będzie organizowana dogrywka dla tych zespołów w postaci dodatkowego ringu z jedną próbką zapachową. Wyższą lokatę zajmie zespół który będzie miał krótszy czas przeszukania.

Nagrodzimy trzy najlepsze zespoły w każdej z trzech konkurencji.

PRZERWANIE PRZESZUKANIA PRZED UKOŃCZENIEM CZASU PRZESZUKANIA (BEZ UTRATY PUNKTÓW)

 • Uszkodzenie/wyjęcie próbki zapachowej.
 • Niszczenie ringu przez psa lub przewodnika. 
 • Załatwienie potrzeb fizjologicznych na ringu. 
 • Utrata kontroli nad psem.
 • Dwukrotne przypadkowe upuszczenie smaczka lub rozsypanie smaczków na ringu.

 

PRZERWANIE PRZESZUKANIA Z UZASADNIONYCH POWODÓW

Sędzia ma prawo przerwać przeszukiwanie psa na ringu, jeśli uzna to za uzasadnione z powodu wyjątkowych i poważnych losowych sytuacji. Takie przerwanie przeszukiwania może nastąpić tylko w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa psa, innych uczestników lub obserwatorów wydarzenia.

Przykłady uzasadnionych powodów przerwania przeszukiwania obejmują, lecz nie są ograniczone do:

 • Wtargnięcie obcego psa na ring.
 • Sytuacje, w których pies uczestniczący w przeszukaniu odniósł obrażenia lub kontuzje, wymagające natychmiastowej interwencji lub kontroli ze strony właściciela i/lub sędziego.
 • Inne wyjątkowe okoliczności, które zostały uznane za uzasadnione przez sędziego i które wyraźnie zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu psa oraz innych osób, lub wpływają na niemożność kontynuowania przeszukania.

DYSKWALIFIKACJA

 • Stwarzanie zagrożenia dla siebie oraz innych osób/zwierząt.
 • Niestosowanie się do zaleceń sędziego albo pomocnika. 
 • Nieobecność na odprawie.
 • Utrudnianie przeprowadzenia zawodów.
 • Samodzielne przemieszczanie się po terenie zawodów (oddalanie się od biura zawodów lub z wyznaczonej strefy poczekalni, samodzielne przemieszczanie między ringami lub spacerowanie z psem w miejscach do tego nie wyznaczonych).
 • Podglądanie pracy innych zespołów na ringach.
 • Informowanie innych uczestników o miejscu ukrycia próbki zapachowej w trakcie trwania konkurencji.
 • Świadome naprowadzanie psa na próbki zapachowe.
 • Celowe zanieczyszczanie ringu i utrudnianie startu innym zawodnikom.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Organizator ma prawo do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim wypadku uczestnik ma prawo do zwrotu pieniędzy.

Uczestnik może sprzedać lub oddać swój bilet innemu zespołowi, jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem zawodów. W tej sytuacji uczestnik do którego należał bilet ma obowiązek niezwłocznie poinformować organizatora o zaistniałej zmianie oraz podać dane zespołu któremu bilet został przekazany.

W sytuacjach spornych nie uwzględnionych w w/w regulaminie decyzję podejmuje sędzia.

info@brave-dogs.pl

Projekt bez tytułu (28)